| Közérdekű adatok | Önkormányzat | Rendeletek | Közbeszerzés

Közérdekű adatok


Közérdekű adatok keresője a kozadat.hu »

Közérdekű adatok egy központi adatbázisban »

Tolmács község környezeti zaj- és rezgésvédelmi nyilvántartása »
Gazdasági program 2019-2024 »
Másolatkészítési szabályzat 2020. január 1-től »
Helyi esélyegyenlőségi program 2018 »
Kereskedelmi egységek nyilvántartása (letölthető xls formárumban) (frissítve 2024.03.08.) »
Tájékoztatás  a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról »
A településen elérhető szálláshelyek nyilvántartása (Frissítve 2024.06.20) »
Tájékoztatás szálláshely-szolgáltatók részére »
Telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles ipari tevékenységet végzők nyilvántartása (frissitve 2023.05.22.) »
Nyilvántartás a bejelentett bevásárlóközpontokról és helyi termelői piacokról, valamint az engedélyezett vásárokról és piacokról »
Nyilvántartás zenés, táncos rendezvényekről »
Nyilvántartás a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen megtiltott szolgáltatókról »


Adatvédelmi tisztviselő/DPO:
Hátadat Audit Kft. dr. Takács Tamás ügyvezető
1077 Budapest, Baross tér 12. fszt. 1. Tel: 20 777-9042  mail: info@adatvedelmiiroda.hu

I. Szervezeti, személyzeti adatok
 

.
Adat
Frissítés
Megőrzés
1.
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
A változásokat követően azonnal 
Az előző állapot törlendő 
2.
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai  Az előző állapot törlendő 
3.
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím) Az előző állapot törlendő 
4.
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend  Az előző állapot törlendő 
5.
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége  Az előző állapot törlendő 
6.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 
7.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 
8.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 
9.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 
10.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 
11. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 

 .
Adat
Frissítés
Megőrzés
1.
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege 
A változásokat 
követően azonnal 
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 
2.
Az országos illetékességű szervek, valamint a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven 
Negyedévente 
Az előző állapot törlendő 
3.
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 
4.
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
A változásokat 
követően azonnal 
Az előző állapot törlendő 
5.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 
A változásokat 
követően azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 
6.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 
7.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 
Negyedévente
8.
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza 
A változásokat 
követően azonnal
9.
Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától 
E törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal 
10.
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Folyamatosan
11.
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 
A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
12.
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk 
Negyedévente
13.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve  Az előző állapot törlendő 
14.
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 

III. Gazdálkodási adatok
 

.
Adat
Frissítés
Megőrzés
1.
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók 
A változásokat követően azonnal
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával 
2.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 
Negyedévente 
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával 
3.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok 
4.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama 
5.
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 
6.
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
7.
Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
Negyedévente 
Legalább 1 évig archívumban tartásával
Tolmács Községi Önkormányzat honlapja       E-mail: info@tolmacs.hu      Webmester Copyright